Riktlinjer 0-taxa

0taxabildAlviks Kulturhus har stöd av Stockholms Stad och därmed kan föreningar som är godkända för lokalhyressubventioner ansöka om långtidsbokningar i våra lokaler.

Syftet med lokalhyressubventioner är att genom bred föreningsverksamhet ge barn- och ungdomar och funktionshindrade en omfattande och stimulerande fritid. Stockholm stad arbetar i enlighet med FNs barnkonvention och en förutsättning att stöd ska ges är att verksamheten följer intentionerna i barnkonventionen.

Om er förening är godkänd för 0-taxa i Stockholm så finns det möjlighet att skicka en ansökan till oss för långtidsbokning. Alviks Kulturhus förbehåller sig rätten att fördela tider och salar i enlighet med våra hyresregler och uthyrningspolicy.

Grundläggande krav för en förening som ansöker om lokalhyressubvention:

Föreningens verksamhet skall vara öppen för alla och ingen skall diskrimeras på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder. En självklarhet är att alla unga får möjlighet att delta i föreningens verksamhet, träningar och tävlingar, i lika stor utsträckning. Lika självklart ska det vara att kränkningar i alla former inte accepteras av föreningen.

Föreningen skall stå bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föreningen skall vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och värderingar.

Barn- och ungdomar skall i föreningsarbetet ges möjlighet att både delta och påverka verksamheten för att därmed få träning i demokratiska arbetsformer. Barn- och ungdomsföreningar skall ha minst 20 medlemmar. För föreningar med verksamhet för funktionshindrade krävs att föreningen är medlem i HSO eller i ett annat handikappsidrottsförbund. Missbruksgrupper skall använda tolvstegsmetoden.

För ytterligare information kontakta idrottsförvaltningen och Stockholm stad.

Alviks Kulturhus kommer inte tillämpa föreningars lokalhyressubventioner vid de tillfällen då föreningen;

  1. Tar inträde till arrangemanget.
  2.  När barn- och ungdomsföreningar har ett övertaligt antal vuxna i lokalen vid pågående verksamhet.
  3. Alkoholhaltiga drycker förtärs i lokalen i samband med hyrestiden.
  4. Verksamheten är av kommersiell karaktär.
  5.  Föreningen och/eller verksamheten för propaganda/legalisering för narkotika.
  6. Vid bokningar då lokalsubventionering inte är tillgänglig i våra lokaler.

Ansökan för långtidbokning av våra lokaler finner du under fliken Bokning och ansökningsperiod. Vi ser gärna nya spännande föreningar som våra hyresgäster i framtiden, så tveka inte att höra av er till oss!