Uthyrningspolicy

Alviks Kulturhus styrelse har antagit Folkets Hus och Parkers uthyrningspolicy.

Vilket innebär att Alviks Kulturhus ska främja mångfald, solidaritet och ett inkluderande synsätt. Vår grundidé bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Vi försvarar yttrandefriheten, men också rätten att säga nej när våra kärnvärden riskerar att kränkas. Vår folkrörelse får aldrig medverka till att rasistiska, främlingsfientliga och exkluderande rörelser växer sig starka och skapar tolerans och acceptans för strategier, politik och konkreta handlingar vars syfte är att motverka jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Genom detta avtal intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell underarrangör som avses bedriva verksamhet i aktuella lokalen, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet  eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande, exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyresgäst på obestämd tid. Hyrestagaren är ej berättigad återbetalning av hyreskostnaden.

Kostnaden som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemanget på grund av ovanstående åligger hyrestagaren.

Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalande, klargörande eller motsvarande genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.