Sök lediga tider

Sök här

Använd "Alviks Medborgarhus" som anläggning. Brommasalen, Mossen och Nockebysalen visas direkt. Kontakta oss om andra lokaler

Gör boknings-förfrågan här

FHP

Hyresregler

Bokning kan endast göras av myndig person. Ansvarig hyrestagare skall befinna sig i eller i anslutning till lokalen och vara tillgänglig under hela hyrestiden. Alviks Kulturhus äger rätten att neka bokningsförfrågan om det på sannolika grunder kan tänkas antas att denna kan medföra allvarligare ordningsstörningar och-/eller olaglig handling i eller invid anläggningen.

Alviks Kulturhus skall utnyttjas med försiktighet och enligt god sed.

Vi har krav på att det skall finnas ansvarig personal på plats under tillställningens gång.

Alviks Kulturhus uthyres i befintligt skick. Det ankommer på kunden att slutligen bedöma om lokalen lämpar sig för den verksamhet som förhyrning avser. Om anläggningen ej kunnat nyttjas av orsak som kund ej kunnat påverka skall detta skriftligen meddelas Alviks Kulturhus 3 dagar efter det aktuella upplåtelsetillfället-

Vid skada på Alviks Kulturhus lokaler, inventarier eller övrig egendom skall detta utan dröjsmål anmälas till ansvarig personal.

Kunden ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till Alviks Kulturhus.

Det åligger hyrestagaren att inhämta erforderliga tillstånd från myndigheter och följa dess anvisningar. Alviks Kulturhus förbehåller sig rätten att på kundens bekostnad tillsätta det antal säkerhetspersonal vi anser vara nödvändigt för att upprätthålla tillfredställande ordning inomhus såväl som utomhus. Alkoholförsäljning får endast förekomma om särskild överenskommelse träffats med Alviks Kulturhus.

Hyrestagaren får ej hindra ansvarig personal från Alviks Kulturhus att under hyrestiden utföra nödvändiga arbetsuppgifter i lokalerna. Kunden har inte rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra eller innebära begränsning i nyttjandet.

Tack för att du väljer Alviks Kulturhus för din tillställning!